pub type SingleThreadedCommentsMapInner = FxHashMap<BytePos, Vec<Comment>>;